Individuální péče

Dospěli jste k rozhodnutí, že chcete věnovat vaší ratolesti dvacet minut smysluplné stimulace smyslového vnímání či motoriky denně? Stačí tedy už jen hodina diagnostiky percepčně-motorické připravenosti a sestavíme spolu konkrétní program pro vaše dítě. Jde o celou škálu her, ale i stavebnic, PC programů, grafomotorických listů, jednotahovek, motorických cvičení.

Nabízím i několikaměsíční programy, které jsou zaměřeny na konkrétní oslabení především u dětí s OŠD.

 HYPO (hyperaktivita a pozornost)

Je tříměsíční individuální program koncipovaný především pro děti předškolního věku, děti s odkladem školní docházky, dále pak pro prvňáčky s dílčím oslabením výkonu. Toto cvičení vede k posílení zrakového a sluchového vnímání, koncentrace pozornosti a částečně rozvoji kognitivních funkcí.

MAXÍK

Je 15-ti týdenní stimulační program pro děti od 5ti let, je vhodný pro děti s odkladem školní docházky a malé školáky, kterým se psaní a čtení v 1. třídě příliš nedaří. Individuální program je věnován činnostem, které jsou zaměřeny na nácvik nových pohybových stereotypů, komunikačních dovedností a zároveň posiluje dílčí funkce v oblastech zrakové a sluchové percepce, prostorového vnímání, intermodality a seriality, grafomotorických dovedností a koncentrace pozornosti.

Grafomotorická rehabilitace

Jde o tříměsíční program PaedDr. Heyrovské, který přispívá k odstraňování grafomotorických obtíží u dětí předškolního a mladšího školního věku. Program je individuální, pod terapeutickým vedením s kontrolou jednou týdně.
Tento program je vhodný pro děti od pěti let. Provádí se po dobu tří měsíců denně. Osm týdnů dítě nesmí používat špetkový úchop (kreslit,stříhat, psát pastelkou, tužkou, perem, štětcem – částečně komplikuje písemný projev v ZŠ, je vhodné odtrénovat dítě v předškolním věku.
První částí je motorické cvičení formou rozcvičky a druhá část je kreativní malování grafických tvarů houbou, špejlí či progresem na velkou papírovou plochu v kleče, jde o speciální uvolňovací cviky vedoucí k rozvoji hrubé a jemné motoriky. Je zapotřebí důsledná spolupráce dítě – rodič – terapeut.

Senzomotorická cvičení s Mgr. Petrem Machovcem

Ve své soukromé praxi spolupracuji s fyzioterapeutem Petrem Machovcem, absolventem FTVS, který dle konkrétních oslabení vašeho dítěte (v oblasti hrubé motoriky ) sestaví cvičební plán, týkající se nácviku senzomotorických cvičení, dechové gymnastiky, posilování a protahování svalů, balančních a isometrických cvičení, zpevnění tzv. koru, nácviku správného sedu, uvolnění velkých kloubů, potřebných ke grafomotorickým cvičením, aj.

Komplexní péče vyžaduje mnohdy cílenou a systematicky na sebe navazující spolupráci. Proto spolupracuji i s mnoha dalšími specialisty a odborníky, korekce deficitu či oslabení je pak úspěšnější a rychlejší.Jde o tyto odborníky.

  • klinické logopedy
  • psychology
  • neurology
  • fyzioterapeuty
  • homeopaty
  • pediatry