Následná péče u dětí školního věku

Percepčně motorická oslabení ve školním věku

DOV – Dílčí oslabení výkonu -metoda Mgr. Pavly Bubeníčkové

K tomu, aby dítě úspěšně zvládlo školní výuku, přijalo a zpracovalo všechnu školní látku, která je mu předkládána, potřebuje určité rozumové vybavení, inteligenci.V rámci osobnosti každého jedince stejně důležitě působí při příjmu nových podnětů mimointelektová oblast, tedy souhrn všech funkcí, které zajišťují příjem podnětů, jejich sledování, zpracování a zapamatování.

Jedná se o funkce percepční (smyslové vnímání – zrakové, sluchové, prostorové), funkce kognitivní (schopnost koncentrace pozornosti, paměť, myšlení, řeč a matematické představy, funkce motorické (pohybové- jemná a hrubá motorika ruky, očních pohybů a mluvidel), funkce motorické koordinace (souhry pohybů a rytmicity) a konečně propojení složek poznávacích a motorických – funkce senzomotorické.

Tyto funkce jsou potřebné pro učení se psaní, čtení a počítání, umožňují člověku poznávat a chápat okolí, orientovat se v novém prostředí a potřebujeme je v mnoha oblastech všedního života.

Můžeme si tedy představit , že dítě je ve škole jako určitý celek – systém, jehož jednotlivé subsystémy či částečky pracují, vykonávají to, k čemu byly určeny a jejich činnost navazuje jedna na druhou, protínají se. Pokud jsou některé z těchto funkcí porušeny či plně nerozvinuty, jeden díl v celku nefunguje, nemůže tedy ani celý systém správně pracovat.

Percepčně – motorická nápravná cvičení vedou ke korekci deficitních funkcí a tím umožňují , aby dítě mohlo plně využít svých intelektových schopností. Tato cvičení pomáhají právě těm jedincům, kteří nedokáží plně kompenzovat deficitní funkce a dopouštějí se chybných výkonů.

Po dvouhodinové vstupní diagnostice sestavíme vhodná cvičení, která se provádějí denně po dobu 10 minut tři až pět měsíců, dle oslabení.

Grafomotorická rehabilitace

Jde o tříměsíční program PaedDr. Heyrovské, který přispívá k odstraňování grafomotorických obtíží u dětí předškolního a mladšího školního věku. Program je individuální, pod terapeutickým vedením s kontrolou jednou týdně.

Tento program je vhodný pro děti od pěti let. Provádí se po dobu tří měsíců denně. Osm týdnů dítě nesmí používat špetkový úchop (kreslit, stříhat, psát pastelkou, tužkou, perem, nesmí kreslit štětcem). Částečně komplikuje písemný projev ZŠ, je vhodné odtrénovat dítě v předškolním věku.

První částí je motorické cvičení formou rozcvičky a druhá část je kreativní malování grafických tvarů houbou, špejlí či progresem na velkou papírovou plochu v kleče, jde o speciální uvolňovací cviky, vedoucí k rozvoji hrubé a jemné motoriky.

Je zapotřebí důsledná spolupráce dítě – rodič – terapeut.

Senzomotorická cvičení s Mgr. Petrem Machovcem

Ve své soukromé praxi spolupracuji s fyzioterapeutem Petrem Machovcem,  absolventem FTVS, který dle konkrétních oslabení vašeho dítěte (v oblasti hrubé motoriky ) sestaví cvičební plán, týkající se nácviku senzomotorických cvičení, dechové gymnastiky, posilování a protahování svalů, balančních a isometrických cvičení, zpevnění tzv. koru, nácviku správného sedu, uvolnění velkých kloubů, potřebných ke grafomotorickým cvičením, aj.